Kaebuste lahendamise kord

Läänemere hambakliiniku kaebuste lahendamise kord.

  • Üldised nõuded

-  vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele

-  vastatakse üksnes kaebuse esitanud  inimesele, keda teenindati Läänemere hambakliinikus ( v.a seadustega ettenähtud juhtudel)

-  kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuurüksuse vastutava töötaja 

-  kaebuse esitamisest  informeeritakse  alati Läänemere hambakliiniku juhatajat

-  kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse registraatuuris, vastavas kaustas

- kirjaliku (elektroonilise)  kaebuse esitamisel tagatakse vastamine 10 tööpäeva jooksul

  • Kaebuste registreerimine

- kõik kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) registratuuris

- suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kokkuvõte kaebuse ja vastuse sisust (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.

  • Suulise kaebuse lahendamise kord

-  kaebus edastatakse struktuurüksuse vastutavale töötajale, kes organiseerib vastamise. Vastavalt kaebuse olemusele kaasab Tema selleks vajadusel teisi töötajaid.

  • Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

- olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel majasisese juurdluse või tagab kohese vastamise 

- vastutav töötaja  korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt  ning organiseerib  juhtumi arutelu juhtkonna esindajate  osavõtul (juhataja, ülemõde, vastutavad töötajad) 

-pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt probleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja (ka siis kui ollakse  avaldatud selleks soovi) 

- vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või EHK poole olenevalt kaebuse sisust

  • Kaebusi saab esitada:

Läänemere hambakliinik,  e-post: info@lhk.ee, telefon: 6600460

Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon: 16363, välisriigist helistades: +372 669 6630

Harju Maavalitsus,  e-post: info@harju.maavalitsus.ee, telefon: 611 8640

Terviseamet, e-post: kesk.terviseamet.ee, telefon: 6943500

News home

test